Subzero salutes

Craig Dodson explains his lasting bond with Subzero.